Sawvavi.ge საწვავის ზუსტი ფასები:რეგულარი,პრემიუმი,სუპერი,დიზელი

sawvavi, sacvavi, საწვავი, საწვავის ფასები, ბენზინი, დიზელი, რეგულარი, კალონკა, ბენზინის ფასი, საიტი, მანქანები, ფასები, სუპერი, პრემიუმი,ევრო რეგულარი

რეგულარი ევრო რეგულარი პრემიუმი სუპერი დიზელი ევრო დიზელი
-- ₾ 1.89 ₾ 1.97 ₾ -- ₾ 1.70 ₾ 2.04 ₾
2.15 ₾ 2.25 ₾ 2.35 ₾ 2.45 ₾ 2.29 ₾ 2.35 ₾
-- ₾ 2.06 ₾ 2.21 ₾ 2.36 ₾ 2.09 ₾ 2.19 ₾
-- ₾ 2.17 ₾ 2.35 ₾ 2.45 ₾ 2.35 ₾ 2.29 ₾
-- ₾ 2.06 ₾ 2.22 ₾ 2.42 ₾ -- ₾ 2.24 ₾
-- ₾ 2.15 ₾ 2.35 ₾ 2.45 ₾ 2.29 ₾ 2.35 ₾